Novinky

Obrázek uživatele Martin Šuma

Novelou zákona o daních s příjmů účinnou od 1.5.2016 došlo ke zvýšení slev na děti pro rodiny se dvěma a více dětmi. Nová výše slev se tedy uplatní nejdříve za měsíc květen 2016. Nicméně v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2016 bude možné uplatnit novou výší slevy za celý rok.

 

I nadále platí, že

  • poplatník může uplatnit daňový bonus jen pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč

  • maximálně může uplatnit daňový bonus ve výši 60 300 Kč za rok

  • .../více
Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Povinnost auditu a zveřejňování u nestátních neziskových organizací od 1.1.2016 Nestátním neziskovým organizacím přikazuje provedení auditu a zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy jejich základní právní předpis, tj. např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšný společnostech ve znění k 31.12.2013, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a další.

Některým organizacím jejich základní právní předpis povinnost auditu či.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Od 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, ve znění po novele č. 221/2015 Sb. Jednou z významných změn, která byla novelou upravena, spočívá v ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem u účetních jednotek podléhajících povinnosti auditu. Od 1. ledna 2016 je auditor povinen vydat pouze jednu společnou zprávu auditora pro ověření účetní závěrky. Výroční zpráva se neověřuje, auditor se k jejímu souladu s účetní závěrkou vyjadřuje v rámci zprávy o ověření účetní závěrky. Současná legislativa tedy upouští od dříve běžné praxe ověřování zvlášť.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Ze Zákona č. 561/1993 Sb., zákona o účetnictví, ve znění po novele č. 221/2015 Sb., která nabyla účinnost k 1.1.2016, plyne nutnost sestavit výroční zprávu u všech účetních jednotek, které podléhají povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kritéria pro povinnost auditu jsou rovněž stanovena v zákoně o účetnictví.

Společně s novelou zákona o účetnictví platnou od 1.1.2016 se mění i obsah výroční zprávy. Mimo povinných bodů, které zde zůstávají z minulých období, přibyla nutnost zmínění informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů, samozřejmě pouze v případě, že.../více

Obrázek uživatele Martin Šuma

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 385/2015 Sb., byly pro rok 2016 stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 

.../více

 

rok 2016

rok 2015

Obrázek uživatele Martin Šuma

Dne 21.12.2015 byla ve sbírce zákonů zveřejněna novelizace vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, kterou se od roku 2016 stanovuje příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1,5 % (tedy navýšení o půl procentního bodu) z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Od roku 2017 dále se příděl zvyšuje na 2 %.

Zdroj: 

Vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb.,.../více

Obrázek uživatele Iveta Voroboková

Sociální pojištění pro rok 2016

Maximální a minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy, která je stanovena pro rok 2016.

Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění na rok 2016 je 1 296 288 Kč.

Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní v roce 2016 je 1972 Kč.

Minimální měsíční záloha pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší v roce 2016 je 789 Kč.

Od roku 2016 dochází ke zrušení II. Důchodového pilíře.

Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem.../více

Obrázek uživatele Martin Šuma

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 309/2015 Sb. základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016. Vyhláška byla ve sbírce zákonů zveřejněna 27. 11. 2015.

 

.../více

Země

Obrázek uživatele Martin Šuma

Jedním z možných způsobů ukončení činnosti obchodní korporace (dále jen „společnosti“) je její likvidace. Dobrovolné ukončení činnosti společnosti je spojeno s množstvím zákonem vyžadovaných kroků, přičemž cílem likvidace je inkasovat pohledávky, uhradit dluhy vůči věřitelům a rozdělit likvidační zůstatek. Hlavním předpokladem dobrovolné likvidace tedy je minimálně nulový likvidační zůstatek. Jednotlivé základní kroky likvidace společnosti si uvedeme v následujících pasážích.

 

Prvním krokem dobrovolné likvidace společnosti je rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti a.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

V nedávné době jsme se setkali s dotazem týkajícím se účtování investiční dotace na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace u rozpočtové organizace. Jelikož jde o často nejasné téma poskytování dotací, ráda bych se o řešení problému podělila.

Prvotně je třeba poukázat na fakt, že v případě financování výstavby čističky odpadních vod a kanalizace (dále jen ČOV) z dotace, bude postupováno jako v případě kterékoli jiné investiční dotace. Postupy účtování se tedy budou řídit vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č..../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz