Novinky

Obrázek uživatele Martin Šuma

 Účelem zákona o omezení plateb (dále jen „zákon“) v hotovosti je, aby platby nad 270 tis. Kč byly prováděny pouze bezhotovostně tedy prostřednictvím peněžního ústavu. Tato povinnost je zákonem dána poskytovateli platby a zároveň příjemci platby ukládá, aby nadlimitní platby v hotovosti nepřijímal. Konečným efektem omezení hotovostních plateb má být částečná eliminace šedé ekonomiky při zvýšení podílu bezhotovostních plateb.

Do limitu 270 tis. Kč platného již od 1.12.2014 se započítávají všechny platby v české i cizí měně (přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní.../více

Obrázek uživatele Martin Šuma

Zaměstnavatelé mají možnost snížit základ daně o vyplacený motivační příspěvek až do výše 120 tis. Kč ročně na studenta. Jedná se o motivační příspěvky na vzdělání budoucího zaměstnance, tj. studenta nebo žáka, který se na základě uzavřené smlouvy připravuje na budoucí výkon profese u poskytovatele motivačního příspěvku. Zákon tedy jednoznačně předpokládá uzavření pracovněprávního vztahu mezi příjemcem příspěveku a jeho poskytovatelem po dokončení studia.

Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související.../více

Obrázek uživatele Iveta Voroboková

 

Od 1.9.2015 došlo k doplnění dohody o provedení práce mezi ostatní příjmy ze kterých se provádí srážky ze mzdy.

Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle.../více

Obrázek uživatele Kamila Neradová

Zákonem č. 165/2012 Sb., kterým byl mj. novelizován i zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vznikla provozovatelům solárních elektráren (dále jen provozovatel) povinnost zajistit financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů (dále jen likvidace zařízení). Tuto povinnost musí zajistit prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb příspěvků provozovateli kolektivního systému, poskytovaných minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014, a to tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019..../více

Obrázek uživatele Martin Šuma

 

Obchodní korporace (společnosti) vzniklé před datem 1.1.2014 mají již jen do konce roku 2015 čas na to, aby upravili své společenské smlouvy podle ZOK. Protože změna společenské smlouvy nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o tzv. podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku, je nutné co nejdříve svolat valnou hromadu a rozhodnout o podřízení se ZOK. Rozhodnutí musí být ve formě notářského zápisu.

Pokud se společnosti ZOK nepodřídí, tak zůstávají podřízeny úpravě starého v současnosti již neúčinného obchodního zákoníku, což může působit právní nejistotu. Proto je.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

 

Ve Sbírce zákonů byl dne 10.9.2015 zveřejněn zákon č. 221/2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Novela zákona o účetnictví byla připravena Ministerstvem financí s ohledem na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU a nabude účinnosti k 1.1.2016. Jedněmi z hlavních bodů tvořících věcnou podstatu novely zákona o účetnictví jsou zavedení kategorizace účetních jednotek (§ 1b) a zavedení kategorizace konsolidačních skupin (§ 1c).

Kategorizace účetních

.../více
Obrázek uživatele Iveta Voroboková

 

S účinností od 1.9.2015 došlo novelou zákona č. 48/1997 Sb. k úpravě práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny.

Pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházející tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny.

Příklad:

Pokud pojištěnec zdravotní pojišťovny chce změnit zdravotní pojišťovnu od 1.1.

.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz