Poskytnutí daru a související daňové úlevy na straně dárce

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská
Mirka Nebuželská

Již několik let se v České republice daňová úprava související s darováním nemění. Dar může poskytnout jak fyzická osoba, nepodnikající či podnikající, tak právnická osoba - například společnost s ručením omezeným, akciová společnost, může ho poskytnout i nezisková organizace. Stejně tak může dar přijmout jak fyzická, tak právnická osoba. Na některé způsoby darování se na straně dárce váží konkrétní daňové úlevy. 

Tento článek se dále věnuje případu, kdy právnická osoba poskytne dar jiné právnické osobě. 

Za jakých podmínek je dárce oprávněn využít daňovou výhodu?

  • příjemce daru = právnická osoba se sídlem na území ČR, právnická osoba, která je pořadatelem veřejné sbírky, kraj, obec, organizační složka státu,
  • dárce = právnická osoba, která není veřejně prospěšným poplatníkem, tj. např. všechny obchodní společnosti - společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, dále pak družstva nebo profesní komory s povinným členstvím nebo rodinné fundace,....,
  • hodnota daru je v minimální výši 2.000 Kč,
  • účel poskytutí daru = na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost,
    • účel dárce prokazuje dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí bezúplatného plnění, neboli ideálně příjemce vystaví dárci potvrzení, na které uvede zejména identifikační údaje dárce a obdarovaného, druh (peněžní, věcný, služba) a hodnotu (částka, ocenění věci nebo služby) daru, datum, kdy byl dar přijat a účel, na který dar byl použit nebo na který se příjemce zavazuje dar použít a tento účel musí být v souladu s účely uvedenými výše. 

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, pak dárce může snížit svůj základ daně o poskytnutý dar, maximálně však do výše 10% základu daně. 

V praxi běžná obchodní společnost, která vede účetnictví, při poskytnutí daru tento dar zaúčtuje jako náklad. Tento náklad nebude daňovým výdajem v souladu se zákonem o daních z příjmů, bude daňově neuznatelný, tj. nebude snižovat základ daně. Následně, pokud jsou splněny podmínky uvedené výše, dárce stanoví 10% svého základu daně a pokud je hodnota poskytnutého daru nižší, sníží základ daně o celou hodnotu daru, pokud je hodnota poskytnutého daru vyšší, sníží svůj základ daně pouze od 10%. 

Například pokud společnost s ručením omezeným vykazuje výsledek hospodaření před poskytnutím daru ve výši 500.000 Kč. Poskytne dar ve výši 10.000 Kč nadačnímu fondu, tento dar zaúčtuje jako náklad do skupiny 54 - Ostatní náklady a sníží tak výsledek hospodaření na 490.000 Kč. Pokud by společnost neprováděla jiné úpravy výsledku hospodaření na základ daně, pak by její základ daně činil 500.000 Kč. 10% základu daně tedy činí 50.000 Kč. Společnost sníží svůj základ daně o dar v hodnotě 10.000 Kč a daň z příjmů vypočte z konečného základu daně ve výši 490.000 Kč. 

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Miroslava Nebuželská).

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz