Zásady pro zpracování osobních údajů

Tyto Zásady týkající se zpracování osobních údajů společností 22HLAV s.r.o. a 22HLAV EDU s.r.o. se sídlem Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, 400 01 (dále jen „společnost“) jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Cílem těchto Zásad je poskytnout dotčeným fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů potřebných pro realizaci výběrových řízení

Účel zpracování Výčet zpracovávaných osobních údajů Právní titul Doba uchování

Zpracování informací o uchazeči o zaměstnání při výběrovém řízení na zaměstnaneckou pozici ve společnosti

Životopis, případně motivační dopis (standardně: fotografie, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, datum narození, vzdělání, předchozí zaměstnání, znalosti a dovednosti, zájmy)

Smlouva nebo jednání o jejím uzavření

Osobní údaje v emailové schránce jsou uchovány do ukončení výběrového řízení.
V listinné podobě jsou využívány životopisy výhradně během ústního pohovoru.

 

Výsledky testů užívaných při výběrovém řízení

Jméno, příjmení, datum narození a počet bodů

Smlouva nebo jednání o jejím uzavření

Listinná podoba v uzamčené skříni v sídle společnosti do ukončení výběrového řízení

Elektronická kopie na serveru společnosti ve složkách s omezeným přístupem pro zaměstnance společnosti pověřené vedením výběrového řízení 3 měsíce po ukončení výběrového řízení

Oslovení s nabídkou zaměstnání při uvolnění další pozice

Životopis, případně motivační dopis, test

Souhlas subjektu údajů

Elektronicky na serveru společnosti ve složkách s omezeným přístupem pro zaměstnance společnosti pověřené vedením výběrového řízení deset let po ukončení VZ nebo do odvolání souhlasu

 

O udělení souhlasu jsou vybrané subjekty údajů vyzvány elektronicky emailem po ukončení řádného výběrového řízení.

Zpracování osobních údajů potřebných pro prezentaci referencí a klientů společnosti

Účel zpracování

Výčet zpracovávaných osobních údajů

Právní titul

Doba uchování

Prezentace referencí a klientů společnosti

Jméno, příjmení, fotografie, pracovní pozice, organizace

Souhlas subjektu údajů

Do pominutí účelu zpracování nebo do odvolání souhlasu


Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů na webových stránkách www.22hlav.czdává subjekt údajů zasláním textu, fotografie a dalších osobních údajů elektronicky prostřednictvím emailu nebo přes zabezpečené úložiště na firemním serveru.

Zpracování osobních údajů potřebných pro poskytování služeb

Účel zpracování

Výčet zpracovávaných osobních údajů

Právní titul

Doba uchování

Poskytování auditorských služeb

Obsahuje osobní údaje z personální, účetní a daňové agendy vedené správcem osobních údajů

Smlouva nebo jednání o jejím uzavření

Nahlédnutí do potřebných dokumentů obsahujících osobní údaje

 

Osobní údaje se nekopírují a výsledná zpráva auditora vedená dle zákona 93/2009 Sb. osobní údaje neobsahuje

Poskytování účetních a daňových služeb

Dle smlouvy o poskytování služeb

Smlouva nebo jednání o jejím uzavření

Osobní údaje zpracované v rámci plnění smlouvy jsou zpracovávané na pokyn správce osobních údajů (objednatele služeb) a jsou navráceny správci při ukončení spolupráce.

 

Dokumenty u nichž je společnost původcem jsou vzhledem k odpovědnosti za škodu uchovávány včetně osobních údajů 10 let po roce kterého se týkají.

 

Zpracování osobních údajů potřebných pro emailovou komunikaci

Účel zpracování

Výčet zpracovávaných osobních údajů

Právní titul

Doba uchování

Zpracování přihlášek na vzdělávací akce

Jméno, příjmení, telefon, email, údaje o firmě

Smlouva nebo jednání o jejím uzavření

Do ukončení vzdělávací akce

Zasílání pozvánek na akce

Jméno, příjmení, telefon, email, údaje o firmě

Oprávněný zájem správce

3 roky následující po roce ukončení partnerského vztahu

Zasílání pozvánek na akce

Jméno, příjmení, telefon, email, údaje o firmě

Souhlas subjektu údajů

Do pominutí účelu zpracování nebo do odvolání souhlasu

Rozesílka PF

Jméno, příjmení, telefon, email, údaje o firmě

Oprávněný zájem správce

3 roky následující po roce ukončení partnerského vztahu

Komunikace na dotazy zasílané prostřednictvím webové aplikace rychlého kontaktu

Jméno, příjmení, emailová adresa

Souhlas subjektu údajů

Zasláním dotazu ze strany subjektu údajů dává SU svůj souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených ve zprávě. Tyto jsou zpracovány do vyřešení požadavku a poté jsou odstraněny.

Jsou-li oslovovány kontakty z veřejné databáze, je to vždy za účely, které jsou slučitelné s účely pro které byly kontaktní údaje zveřejněny.

Obecná ustanovení

 • Společnost nebude osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez souhlasu uděleného subjektem údajů.
 • Na základě článku 22 GDPR nedochází ze strany společnosti k automatickému individuálnímu rozhodování.

Předání osobních údajů třetím stranám

 • Osobní údaje nejsou předávány mimo evropskou unii.
 • Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

Práva subjektu údajů (SU)

 • SU má právo svůj souhlas (pouze v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na právním titulu souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlas je možné zaslat volným textem elektronicky na email: info@22hlav.cz do předmětu je třeba uvést text odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a v textu k čemu byl souhlas udělen.
 • SU má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, je oprávněn od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány, pokud ano, tak dále informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce a zpracovatelů, o kategoriích dotčených osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu práv zákazníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a o zdroji zpracovávaných osobních údajů.
 • SU má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům zejména k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o jeho právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.
 • SU má právo na opravu poskytnutých Osobních údajů, pokud došlo na jeho straně ke změně skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaje, mí zákazník právo požadovat po správci opravu zpracovávaných osobních údajů.
 • SU má právo na výmaz poskytnutých Osobních údajů. Toto se týká případů, kdy správce zpracovává údaje pominul-li účel zpracování. Nebo zpracovává osobní údaje udělené na základě souhlasu subjektu údajů.
 • SU má právo na omezení zpracování Osobních údajů, pokud má pocit, že správce překračuje stanovené účely zpracování. SU má právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem pro ochranu údajů je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/
 • SU má právo vznést námitku proti zpracování a požadovat aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů).
 • SU může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese 22HLAV s.r.o. se sídlem Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, 400 01 nebo emailem na adrese info@22hlav.cz
 • Požádá-li SU o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 • Pokud SU uplatní právo na přístup k osobním údajům elektronické formě, správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 • SU je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Účinnost

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz