Audit

FIXNÍ CENA

cena je domluvena fixně, žádné skryté náklady či vícepráce

 

 

ZKUŠENÝ
AUDITORSKÝ TÝM

když auditujeme závěrku dle IFRS, tým zná IFRS, když auditujeme zapsaný ústav, tým zná účetnictví neziskovek

DOPORUČÍME A NAVRHNEME

pokud nalezneme při auditu nesprávnost, dáme vám vždy možnost nápravy

Preferujeme při auditu úzkou spolupráci, kdy klient typicky nahrává svá data na sdílené datové úložiště nebo přímo do auditorského software nebo poskytne přístup do svého účetního software. Používáme flexibilní cloudový auditorský systém Inflo, do kterého má při dlouhodobé spolupráci klient přístup a jsou mu k dispozici finanční analýzy a reporty týkající se finanční výkonnosti firmy či organizace. Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme.

Co auditujeme? 

 • účetní závěrky včetně ověření výročních zpráv sestavené podle českých právních předpisů a nebo podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) - na základě povinnosti dané zákonem nebo dobrovolného rozhodnutí klienta
 • konsolidované účetní závěrky sestavené podle českých právních předpisů nebo podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
 • dotace, granty, nadační příspěvky, dary podle podmínek a požadavků poskytovatelů - např. dotace na sociální služby, které přesáhly 3 mil. Kč, financované MPSV prostřednictvím krajů, programy v rámci Mezinárodního Visegrádského fondu, programy z fondů EHP a Norska (např. Active Citizens Fund), programy financované z EU (např. Creative Media Sub-programme), programy financované Ministerstvem zahraničních věcí ČR (např. Program transformační spolupráce), programy financované Ministerstvem zdravotnictví ČR (např. Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením), programy financované nadacemi (např. program Podpora regionů Nadace ČEZ)
 • ekonomické či finanční údaje dle zadání (audit dohodnutých postupů)
 • konsolidační balíčky - reporty pro účely konsolidace podle mezinárodních předpisů IFRS, případně podle národních předpisů (např. německého HB II)

Kromě standardního auditu provádíme též přezkum hospodaření územních samosprávných celků nebo prověrky účetní závěrky příspěvkových organizací pro účely schvalování radou zřizovatele  a nebo komplexnější due diligence audity typicky pro účely akvizice. 

Jak auditujeme účetní závěrku?

1. Přijetí zakázky, strategie a plánování auditu

Před zahájením auditu provedeme potřebná posouzení zakázky a s klientem odladíme harmonogram auditu a domluvíme se jak a kdy nám klient bude poskytovat data a informace nutné pro provedení auditu. Pokud zahájíme audit ještě před koncem účetního období, probíhá plánování auditu při tzv. průběžném neboli interim auditu, kdy provádíme finanční analýzu, věnujeme se zmapování řídících a kontrolních procesů a systémů a identifikujeme a posuzujeme rizika. Následně navrhujeme konkrétní auditorské testy, kterými reagujeme na zjištěná rizika.

2. Provádění auditu

Pokud provádíme i průběžný, tedy interim, audit, testujeme zejména náklady a výnosy a v dopise auditora vedení se vyjadřujeme ke zjištěním z posouzení řídích a kontrolních procesů a systémů a k výsledkům provedených testů. Při finálním auditu, tedy při auditu po skončení účetního období, provádíme všechny ostatní auditorské testy včetně testů týkajících se sestavení výkazů a zveřejňování, tedy zejména toho, co je uvedeno v příloze v účetní závěrce. Jakékoliv zjištěné nesprávnosti jsou s klientem ihned prodiskutovány a pokud je to možné, je domluvena oprava. 

3. Uzavření auditu

Výsledky auditu prodiskutujeme v rámci auditorského týmu a odpovědný auditor provede revizi provedeného auditu. Připravíme veškerou dokumentaci nutnou pro uzavření auditu. Následně vydáme zprávu auditora obsahující výrok auditora. Zprávu vydáváme elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem (certifikát), pouze na vyžádání klienta vydáme zprávu papírově. Co nejdříve po vydání zprávy auditora doplníme do spisu auditora chybějící dokumentaci a spis uzavřeme. 

S kým se u nás při auditu setkáte?

Jan Černý

auditor, odborník v účetnictví, daních, ekonomickém řízení

Kamila Neradová

auditor, účetní expert, IFRS specialista, odborník v účetnictví, daních

S kým spolupracujeme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

cena

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů