Audit

Auditorské služby

 • povinný audit účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů a výroční zprávy
 • povinný audit účetní závěrky sestavené podle mezinárodních předpisů IFRS
 • dobrovolný audit účetní závěrky
 • audit konsolidované účetní závěrky
 • prověrka zprávy o vztazích
 • audit projektů financovaných z veřejných i korporátních zdrojů
 • audit grantových schémat, grantů a dotací
 • due diligence audit
 • forenzní audit
 • audit ekonomických či finančních údajů dle zadání (audit dohodnutých postupů)
 • audit reportů pro účely konsolidace podle mezinárodních předpisů IFRS, případně podle národních předpisů (např. německého HB II)
 • přezkum hospodaření územních samosprávných celků
 • prověrka účetní závěrky příspěvkových organizací pro účely schvalování radou zřizovatele
 • ....

Nejčastější klienti

 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • individuální investor
 • družstvo
 • město, obec
 • příspěvková organizace
 • nadace
 • nadační fond
 • obecně prospěšná společnost
 • zapsaný ústav
 • spolek
 • církevní organizace, účelové zařízení církve
 • veřejná výzkumná instituce
 • .... další subjekty

Audit účetní závěrky

Ceny auditu účetní závěrky začínají kolem 10 tis. Kč pro dobrovolné audity menších neziskových organizací či nečinných podnikatelských subjektů. Ceny povinného (statutárního auditu) účetní závěrky podnikatelského subjektu začínají kolem 30 tis. Kč. Naprosto nezávaznou nabídku provedení auditu rádi zašleme - prosím kontaltuje nás na info@22hlav.cz

Audit je prováděn v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Auditorská práce je organizována ve třech základních sekcích:

 • strategie a plánování auditu
 • provádění auditu
 • uzavření auditu

Během plánovací sekce je provedena základní analýza finančních výstupů, věnujeme se zmapování řídících a kontrolních procesů a systémů a jsou identifikována a posouzena základní rizika. Na základě toho jsou pak navrženy a konkretizovány jednotlivé metody a postupy významné pro sekci provádění auditu.

V části provádění audituprobíhají konkrétní navržené testy. Jsou testovány majetkové a závazkové položky, vlastní kapitál, nákladové a výnosové položky.

V závěrečné sekci auditu jsou pak shrnuty veškeré poznatky auditu, jsou prodiskutovány v rámci auditorského týmu a jsou vydány závěrečné zprávy auditora zahrnující výrok auditora.

Metody a postupy jsou v průběhu provádění auditu upravovány na základě průběžných výsledků. Všechna auditorská zjištění jsou průběžně vyhodnocována a zejména významné skutečnosti průběžně komunikovány se klientem. S klientem jsou především diskutovány možné problematické oblasti a je doporučen návrh jejich řešení.

Audit může probíhat jako pouze finální, kdy je audit zahájen až po rozvahovém dni. Ve většině případů je však audit zahájen ještě před koncem účetního období, kdy je proveden tzv. průběžný (interim) audit. Průběžný audit upozorní s předstihem na možné problémy, které by mohly při finálním auditu vyvstat a dává auditovanému subjektu čas tyto problémy vyřešit. Průběžný audit se provádí ve většině případů koncem účetního období v termínu od září do prosince dle požadavku klienta. Zjištění z průběžného auditu jsou shrnuta v Dopisu auditora vedení společnosti. Pokud jsou významnou položkou rozvahy i zásoby, popř. jiný fyzický majetek, zúčastní se člen auditorského týmu fyzické inventarizace zásob či jiného majetku. Finální audit je uzavřen vydáním a projednáním Zprávy o ověření účetní závěrky a výroční zprávy (včetně zprávy o vztazích) a vydání a projednání Dopisu vedení subjektu.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz