Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Informace o postupech při oznamování dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) byl ve společnosti 22HLAV s.r.o. zaveden vnitřní oznamovací systém, který slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním v souladu se Zákonem, poskytnutí ochrany oznamovateli a dalším osobám, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Společnost 22HLAV s.r.o. nevylučuje ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3. zákona o ochraně oznamovatelů přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákon o ochraně oznamovatelů.

Ochrana oznamovatele dle Zákona a povinnosti společnosti dle Zákona se nevztahují na anonymní oznámení. Pokud Příslušná osoba obdrží prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému anonymní oznámení, založí ho do evidence a dále s ním nijak nenakládá. 

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.
Příslušnou osobou určenou společností k výkonu činností ve smyslu Zákona je Lukáš Bujnovský.

Kontakty na Příslušnou osobu:

  • telefon: +420 733 552 889 (uvedený tel. je přístupný pouze Příslušné osobě)
  • zabezpečený e-mail: oznameni@22hlav.cz – prostřednictvím online formuláře
  • adresa pro doručování Oznámení: 22HLAV s.r.o.,  tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

Způsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího sytému společností

Oznámení lze prostřednictví vnitřního oznamovacího systému podat u Příslušné osoby na výše uvedených kontaktech:

  • ústně telefonicky prostřednictvím hlasového záznamníku na výše uvedeném tel. čísle,
  • ústně osobně, požádá-li o to oznamovatel je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od podání žádosti,
  • písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám Příslušné osoby v uzavřené obálce s označením „ „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“,
  • písemně prostřednictvím elektronické komunikace vyplněním formuláře pro oznámení, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti: https://www.22hlav.cz/,

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení musí dále obsahovat pravdivý popis skutečností, které nasvědčují protiprávnímu jednání ve společnosti.

Oznamovatel obdrží od Příslušné osoby vyrozumění:

  • o přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů, 
  • o výsledcích šetření nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. 

Upozornění: O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení u Ministerstva spravedlnosti. Způsob podání oznámení prostřednictvím tohoto systému včetně kontaktních údajů je uveřejněn na těchto webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/.

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů