Daňově výhodné spoření na stáří

Možná jste slyšeli, jak se v dnešní době hodně mluví o důchodové reformě, a že by se mladí neměli spoléhat na důchod od státu (I. pilíř českého důchodového systému), nebo že se věk odchodu do důchodu bude neustále prodlužovat. Je to tak, a proto se od 1. 1. 2024 upravily produkty spoření na stáří tak, aby spoření a investování do nich bylo lukrativnější.

Aktuální produkty spoření na stáří (§ 15a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - dále jen ZDP):

Penzijní pojištění

II. Pilíř - Penzijní pojištění („PP“) nebo důchodové spoření u instituce penzijního pojištění neobsahuje státní příspěvek. Jedná se o extra spoření na budoucí důchod nad rámec státního důchodu. Poplatník musí přispívat minimálně 5 let a čerpat důchod nejdříve ve svých 60 letech.

Před rokem 2013 šlo sjednávat penzijní připojištění se státním příspěvkem („PPSP“), které umožňuje poplatníkům spořit si na důchod s finanční podporou od státu. Při uplatnění v daňovém přiznání se snižují vložené příspěvky o maximální státní příspěvek ve výši 12 000 Kč. Nově už nelze sjednat, ale pokud je stále aktivní, je možné čerpat uvedené výhody i v současnosti. 

PPSP bylo nahrazeno modernějším III. pilířem - doplňkovým penzijním spořením („DPS“), u kterého se stejným způsobem částka v daňovém přiznání snižuje o maximální státní příspěvek ve výši 12 000 Kč. Důvodem pro snížení o maximální státní příspěvek je zamezení duplicitní podpory ze strany státu. 

Pro daňově optimální část je třeba přispívat alespoň 1 000 Kč měsíčně. Od 1. 7. 2024 minimální částka pro získání státní podpory je 500 Kč (100 Kč od státu) a maximální 1 700 Kč (340 Kč od státu) měsíčně. 

Hlavním přínosem této změny je, že můžete sami ovlivňovat zhodnocení svých úspor tím, do jakého účastnického fondu je budete investovat. Další změnou je zvýšení minimální doby spoření. Abyste nepřišli o státní podporu je nutné spořit u starých smluv PPSP minimálně 5 let a u nových DPS až 10 let. Našetřené peníze se můžou začít vybírat nejdříve v 60 letech poplatníka. Pozor, při ukončení smlouvy dříve poplatník přijde o veškerou státní podporu a zdaní zisk sazbou 15%.

U všech výše zmíněných produktů se po dosažení důchodového věku můžou naspořené peníze čerpat formou starobního důchodu, výsluhového důchodu nebo jednorázové výplaty. 

Místo předčasného důchodu se teď nově může čerpat předdůchod, nárok na čerpání úspor vzniká dosažením věku o 5 let nižšího, než je důchodový věk poplatníka podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Například, pokud je váš důchodový věk 70 let, tak nárok na vybírání penzijního spoření začíná už od 65 let. Může se využít při předčasném odchodu z práce nebo výpovědi.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění („KŽP“) kombinuje pojištění se spořením na důchod. Také se sjednává nejméně na 5 let a může se čerpat nejdříve v 60 letech poplatníka. V současné době se už skoro nesjednává z důvodu menšího zhodnocení než u jiných produktů. U pojištění důchodu se pro účely daně z příjmů považuje za pojistnou částku částka odpovídající jednorázovému plnění, která činí nejméně 

  • 40 000 Kč, pokud pojistná doba činí nejméně 10 a nejvýše 20 let (resp. pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023 od 5 do 15 let včetně), nebo
  • 70 000 Kč, pokud pojistná doba činí více než 20 let (resp. pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023 nad 15 let).

Pojištění dlouhodobé péče 

Pojištění dlouhodobé péče („PDP“) slouží k financování péče o osobu, která se stane závislou z důvodu III. nebo IV. stupně invalidity na pomoci druhé osoby při zvládání základních životních potřeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., upravujícího sociální služby). Pojištění se může sjednat buď individuálně pro poplatníka nebo kolektivně, zaměstnavatel pro své zaměstnance.

Pojištění pokryje např.: 

  • péči o základní potřeby: pomoc s oblékáním, stravováním, hygienou, toaletou apod.
  • péči o domácnost: úklid, nákupy, vaření apod.
  • zdravotní péči: pomoc s docházkou k lékaři, podáváním léků apod.
  • sociální péči: doprovod na procházky, aktivity a kontakt s okolím. 

Dlouhodobý investiční produkt 

Dlouhodobý investiční produkt („DIP“) je daňová novinka roku 2024. Jeho zavedením stát podporuje tvorbu individuálních rezerv na důchod skrz investice v investičních fondech. DIP se také může odečíst od základu daně a zaměstnavatelé mohou přispívat svým zaměstnancům do jejich DIPu podobně jako u DPS, s jediným rozdílem chybějícího příspěvku od státu. Účelem je dlouhodobé investování do regulovaných produktů s potenciálem širších investičních možností a vyššího zhodnocení než u PPSP a DPS.

DIP může investovat do podílových fondů, ETF, akcií nebo burzovně obchodovaných dluhopisů. To poplatníkům umožňuje diversifikovat portfolio a snížit riziko. Poskytovateli mohou být jen banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávný investiční fondy anebo zahraniční osoby s obdobnou činností jako některá z těchto osob oprávněná poskytovat své služby v České republice. Činnost poskytovatele DIP se oznamuje ČNB, která následně zveřejňuje seznam autorizovaných poskytovatelů. Při zřízení DIPu jsou vstupní poplatky poskytovatelům vyšší než u ostatních produktů z důvodu řízení složitějšího investičního portfolia.

Podmínkou pro státní daňové zvýhodnění je čerpání ve prospěch poplatníka až za 10 let investování od vzniku produktu, nejdříve však v roce, kdy poplatník dosáhne 60 let. Tím se myslí hlavně na mladé, kteří se teprve teď rozhodují jak spořit na důchod, když se státní důchody snižují a nevíme jak budou vypadat za 30 let. 

S výběrem správného DIPu pro Vás doporučujeme využít konzultace s finančním poradcem, aby výběr byl vhodný pro Vaše potřeby. Mezi správce podílových fondů v ČR patří například Conseq, Amundi nebo Edward.

Nezdanitelné části základu daně

Na všechny výše uvedené daňově zvýhodněné produkty si nově můžeme odečíst od základu daně dohromady až 48 000 Kč v jednom roce, to je navýšení o 24 000 Kč z původní hranice (§ 15 odst. 5 ZDP). Odpovídá to pravidelné měsíční investici 4 000 Kč. To vede k roční úspoře na dani až 7 200 Kč při sazbě 15 % u fyzických osob. Pro zaměstnavatele je 50 000 Kč ročně daňově uznatelným nákladem a z příspěvků zaměstnavatele se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění (§ 6 odst. 9 ZDP).

Do daňového přiznání se uvede částka z potvrzení od poskytovatele PPSP, DPS, KŽP, PDP a DIP, které se přiloží k přiznání. Pozor, nejedná se o výpis zaplacených částek.

Právní úprava

- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem (v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem),

- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (v případě doplňkového penzijního spoření),

- § 134g až 134k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (vymezují podmínky pro dlouhodobý investiční produkt),

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen ZDP (ve znění od 1. 1. 2024), zejména pak:

- § 6 odst. 9 písm. m) ZDP osvobozuje u zaměstnance do určité výše příspěvek uhrazený zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec,

- § 8 odst. 1 písm. e) ZDP určuje zdaňování zvláštní sazbou u příjemce dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, penzijního pojištění a doplňkového penzijního spoření; sazba daně je podle § 36 odst. 2 písm. k) ZDP 15 %, a to i v případě příjmů v souvislosti se zánikem smluv,

- § 8 odst. 1 písm. f) ZDP zahrnuje plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním (zejména odkupné a průběžný výběr), mezi příjmy z kapitálového majetku (pro rezidenty zdaňované srážkovou daní),

- § 8 odst. 6 ZDP k příjmům podle § 8 odst. 1 písm. e) a f) ZDP doplňuje možnosti uplatnění souvisejících výdajů,

- § 15 odst. 5 ZDP určuje maximální výši částky, kterou si může fyzická osoba ze zaplacených příspěvků na daňově podporované produkty spoření na stáří nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče uplatnit coby nezdanitelnou část základu daně,

- § 15 odst. 6 ZDP k tomu doplňuje omezení odečtu ve vazbě na část ze zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření, které jsou podpořeny státními příspěvky,

- § 15a ZDP vymezuje produkty spoření na stáří, instituci penzijního pojištění (pro účely penzijního pojištění u instituce penzijního pojištění) a definuje soukromé životní pojištění,

- § 15b ZDP vymezuje společné podmínky, které musejí daňově podporované produkty spoření na stáří splňovat,

- § 15c ZDP vymezuje a upravuje podmínky pro podporované pojištění dlouhodobé péče,

- § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 4 uvádí mezi náklady daňově účinné náklady zaměstnavatele na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy (pokud to ZDP nebo zvláštní zákon nevylučuje),

- § 38l odst. 1 písm. h) až k) ZDP určují, co je třeba k prokázání nároku na odpočet podle § 15 odst. 5 a 6 ZDP, chce-li ho uplatnit zaměstnanec, doložit zaměstnavateli.
 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autorku.

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů