Jak vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů?

Nejste si jistí, jak správně vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti? Díky tomuto manuálu budete mít jistotu, že jste splnili všechny jeho náležitosti!

manuál k vyplnění

Začněme na první straně vzoru č. 26, který je nadále aktuální i pro rok 2023. V nadpisu vyplňte zdaňovací období, na které slevy z Prohlášení budete uplatňovat, aktuálně tedy rok 2023. Do názvu plátce daně je třeba vyplnit údaje o Vašem zaměstnavateli (název, adresa - tyto údaje může zaměstnavatel nahradit razítkem

Do části identifikace poplatníka doplňte Vaše příjmení, jméno, rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

Tip: Údaje o daňovém nerezidentovi vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště na území České republiky.

V rámci Prohlášení poplatníka daně z příjmů můžete uplatnit čtyři druhy slev. Podle § 35ba si vyberete slevu nebo slevy, které chcete uplatňovat a označíte je křížkem.

  1. Základní sleva na poplatníka - označuje každý, kdo vyplňuje Prohlášení poplatníka.
  2. Sleva na invaliditu - k získání této slevy je třeba doložit kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu spolu s potvrzením, že stále pobíráte invalidní důchod s datem vystavení v aktuálním roce.
  3. Sleva na držitele průkazu ZTP/P - dokládá se kopie průkazu.
  4. Sleva na studenta - doložte originál potvrzení o studiu, kde bude uvedena forma studia. Pokud je studium ukončeno nebo přerušeno dříve než na konci období, na které jste doložili potvrzení, je nutné doložit potvrzení ze školy, k jakému datu bylo studium ukončeno.​​​​​​​​​​​​

Do tabulky podle § 35c a § 35d uveďte všechny Vámi vyživované děti, které s Vámi žijí ve společné domácnosti. U dítěte vypište jméno, příjmení, rodné číslo a ve sloupci uveďte, zda na ně budete uplatňovat daňové zvýhodnění. Pokud ano, uveďte číslici 1, 2, 3 a tak dále podle počtu vyživovaných dětí. V případě, že daňové zvýhodnění nebudete uplatňovat zaznamenejte pouze písmeno „N“ - neuplatňuji. Pořadí dětí zapište od nejmladšího po nejstarší. Dále křížkem označte zletilé dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Tip: Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může uplatnit pouze jeden člen domácnosti. Pokud mají rodiče společně dvě děti, může každý z nich uplatnit slevu na jedno z nich. Vždy je ale nutné vypsat obě dvě děti a domluvit se, ve kterém pořadí bude který rodič uplatňovat.

Při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je třeba zaměstnavateli doložit kopii rodného listu dítěte, případně dětí a potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů o tom, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

U rozvedených rodičů je potřeba doložit následující dokumenty:

  1. Rozsudek soudu o svěření dítěte do péče,
  2. v případě osvojení dítěte či péče nahrazující péči rodičů doložte kopii Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče či osvojení,
  3. u dítěte staršího 18 let je nutné doložit originál dokladu o studiu,
  4. pokud je dítě držitel ZTP/P doložte kopii jeho průkazu.

Podle § 38k vyplňte údaje o druhém z rodičů, který s Vámi žije ve společné domácnosti a podílí se na vyživovací povinnosti. Pokud je druhý rodič zaměstnaný, je potřeba uvést údaje o zaměstnavateli do řádků vztahujících se k plátci daně.

Do zvýrazněného rámečku v sekci “na uvedené zdaňovací období” se podepište a napište datum vyplnění. Ověření plátce daně bude následně podepsáno (včetně data) Vaším zaměstnavatelem.

Tip: Datum vyplnění může být jakékoliv, ale nejpozdější musí být 15. 02. 2023. Nicméně doporučujeme uvést datum do 31. 01. 2023. Toto platí pouze v případech, kdy si Prohlášení podepisujete na celý rok.

S účinností od roku 2018 došlo k rozšíření formy komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem v souvislosti s § 38k zákona o daních z příjmů.

Pokud se rozhodnete pro vyplnění Prohlášení poplatníka daně z příjmu a uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně, slevy na dani nebo daňové zvýhodnění, můžete tak učinit:

  1. písemnou formou, kdy podepíšete Prohlášení vlastnoručním podpisem a předáte uvedený doklad svému zaměstnavateli v listinné podobě,
  2. nebo můžete využít elektronickou formu Prohlášení.

Tip: V případě využití elektronické formy je potom nutné, aby byly dokumenty opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo aby plátce daně zaručil v rámci svého vnitřního systému jednoznačnou identifikaci poplatníků.

K předání je možné využít i datovou schránku (pokud ji máte) a lze akceptovat i předání předmětných dokumentů prostřednictvím e-mailové zprávy opatřené Vašim uznávaným elektronickým podpisem.

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autorku článku - Ivanu Doubkovou.

Napište nám