Jak vyplnit Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění?

Stejně jako každý rok, tak i tento, si můžete u svého zaměstnavatele podat Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Pro zúčtování za rok 2022 byl vydán nový vzor č. 3, který byl rozšířen o možnost uplatnění slevy za zastavenou exekuci. Žádost musí být podepsaná nejpozději 15. 2. 2023 a v našem článku jsme připravili podrobný návod, jak ji vyplnit.

Základní údaje o plátci a poplatníkovi

Na začátku Žádosti je třeba vyplnit základní údaje o zaměstnanci, který žádost podává, jeho zaměstnavateli a samozřejmě údaj týkající se roku, za který bude zúčtování provedeno.

Období = rok, za který zaměstnanec žádá o roční zúčtování záloh.

Identifikace poplatníka = Zde vypisuje poplatník (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo.

Identifikace plátce daně (název) = plátce daně je zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v době podání žádosti zaměstnán. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby.

Identifikace předchozích plátců daně

V této části prohlašujete, že se na Vás nevztahuje povinnost podávat daňové přiznání na finanční úřad.

Tip: Povinnost by vznikla v případě, že budete současně podnikat a budete mít příjmy z kapitálového majetku – podíly a zisku, dividendy, plnění soukromého životního pojištění apod. Příjmy z pronájmu a ostatních příjmů – příjmy z příležitostných činností nebo pronájmu, výhry v loteriích apod.) Daňové přiznání si musíte podat také v případě pokud jste souběžně pracoval/a v průběhu roku u více zaměstnavatelů a Vaše příjmy byly zdaněny zálohou daní (výjimkou jsou souběžné příjmy zdaněné srážkovou daní). Pokud splňujete některou z podmínek Žádost o roční zúčtování vůbec nevyplňujte a požádejte svého zaměstnavatele o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech, které použijete při zpracování daňového přiznání.

Pokud jste byli v průběhu roku zaměstnán u více zaměstnavatelů, vypište je do níže uvedené tabulky spolu s dalšími náležitostmi.

V kalendářních měsících: číselně vyplňte měsíce, ve kterých jste pracovali u jiného zaměstnavatele.

Identifikace předchozích plátců daně: zde se vypíše obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby u které jste byli zaměstnaní. 

Pro správný výpočet musíte doložit originály potvrzení o zdanitelných příjmech od všech uvedených zaměstnavatelů za příslušný rok.

Tip: Pokud jste byli hlášeni na úřadu práce jako žadatel o pracovní místo, tuto sekci nevyplňuje, ale dokládá k ročnímu zúčtování potvrzení od úřadu práce.

Nezdanitelné části základu daně

Tato sekce se věnuje ostatním slevám, které poplatník dokládá potvrzením. Do sloupce „Uplatňuji“ zaměstnanec napíše křížek, pokud tuto slevu doloží a do sloupce „Uplatňovaná částka“ vypíše částku uvedenou na potvrzení.

Tip: Vše co lze od základu daně odečíst je uvedeno v § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Bezúplatná plnění - dary – částka, kterou lze uplatnit, činí více než 2 % ze základu daně nebo alespoň 1 000 Kč v souhrnu. Maximální částka je i pro rok 2022 zvýšena na 30 % ze základu daně. V případě darování krve či krevní plazmy se jeden odběr krve se oceňuje částkou 3 000 Kč. Je třeba doložit originál příjemce daru o jeho účelu a výši. 

Úroky z úvěru – maximální možná částka, o kterou lze snížit základ daně je:

 • 300 000 Kč ročně u úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb obstaraných před 1. lednem 2021 a refinancování těchto úvěrů,
 • 150 000 Kč ročně u úroky z úvěrů použitých na financování bytových potřeb obstaraných po 1. lednu 2021 a refinancování těchto úvěrů.

Tip: Jestliže je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jeden z nich, anebo každý z nich, a to rovným dílem. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně poměrnou část.

Pro uplatnění odpočtu je vždy nutné doložit:

 • kopii smlouvy o úvěru,
 • výpis z katastru nemovitostí (při prvním uplatňování odpočtu);,
 • potvrzení z banky o výši zaplacených úroků,
 • u výstavby bytového nebo rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí,
 • u koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví,
 • u pořízení splacením členského vkladu nebo vkladu právnické osoby jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu se dokládá originálem potvrzení o členství. 

Penzijní připojištění – jedná se o platby příspěvků na své penzijní připojištění se státním příspěvkem popř. doplňkové penzijní spoření. Celkem lze základ daně snížit o 24 000 Kč. Daňově uplatnitelné jsou pouze příspěvky poplatníka převyšující 1 000 Kč měsíčně.  Pro uplatnění je nutné doložit kopii smlouvy o penzijním připojištění a potvrzení o zaplacených příspěvcích, které Vám zasílá penzijní fond.

Pojistné na soukromé životní pojištění – maximální částka, kterou lze odečíst je 24 000 Kč a to platí pro více smluv s více pojišťovnami (částky se sečtou). Je nutné doložit kopii smlouvy a originál potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného.

Členské příspěvky člena odborové organizace – může si uplatnit pouze člen odborové organizace, a to až do výše 1,5 % zdanitelného příjmu, maximálně však 3 000 Kč za zdaňovací období. Pokud jste členem odborové organizace a platili jste členské příspěvky, odborová organizace Vám vystaví potvrzení o zaplacení členských příspěvků. 

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - maximální částka, kterou můžete uplatnit je 10 000 Kč (nejedná se o školné za studium, uplatnit lze jen konkrétní odbornou zkoušku). U osob se zdravotním postižením je možné od základu daně odečíst až 13 000 Kč, u těžkého postižení až 15 000 Kč. Pro uplatnění je potřeba doložit originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku. 

Prohlášení poplatníka o bytové potřebě

Pokud uplatňujete odpočet úroků a označili jste křížkem úroky z úvěru na financování bytových potřeb, do rámečku je potřeba uvést zda odpočet budete uplatňovat sám nebo s další osobou. Pokud například máte smlouvu o úvěru uzavřenou ještě s někým jiným, je potřeba se s touto osobou dohodnout, kdo z Vás bude odpočet úroků uplatňovat a popřípadě se o odpočet podělit, a to rovným dílem. Pokud se rozhodnete o odpočet dělit, je potřeba tyto osoby vypsat včetně uvedení rodného čísla a adresy.

Zaškrtněte odpovídající variantu zřízení úvěru dle data pořízení – lze vybrat jednu či obě možnosti.

Uveďte místo (adresu) - do tohoto rámečku vypište kde se nachází nemovitost, na kterou byl poskytnut úvěr.

Slevy na dani

Sleva na zastavenou exekuci - nárok na slevu se dokládá usnesením o zastavení exekuce. Jedná se o určitou formu kompenzace věřitelům z titulu zastavené marné exekuce:

 • u pohledávek, které jsou vymáhány alespoň 3 roky,
 • vymáhaná pohledávka nepřevyšuje částku 1 500 Kč bez příslušenství,
 • v posledních třech letech před dnem účinnosti novely (tj. od 1. 1. 2019) nebyla pohledávka ani částečně vymožena.

Maximální možná výše slevy za jednu zastavenou exekuci dle exekučního řádu činí - 450 Kč (30 % z 1 500 Kč). Slevu mohou v rámci daňového přiznání uplatnit právnické osoby či fyzické osoby, a to i formou ročního zúčtování daní. Slevu za zastavenou exekuci lze uplatnit pouze za zdaňovací období, ve kterém exekutor přiznal výši náhrady, nelze ji převádět do dalších období. Pokud poplatníkovi nevznikne daňová povinnost, sleva na dani nebude využita.  

Sleva na manželku – vyplní pouze ti zaměstnanci, kteří hospodaří ve společné domácnosti s manželem/manželkou, jejichž příjem za zdaňovací období nepřesáhne částku 68 000 Kč. Příjmem se pro tyto účely rozumí například příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr, příjmy z dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti) podle § 6, příjmy z podnikání (OSVČ) podle § 7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle § 8, příjmy z pronájmu podle § 9 a nebo ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Příjmem se ale dále rozumí výplata nemocenské dávky (nemocenská, státní důchody, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství apod.). Příjmem se pro tyto účely není rodičovský příspěvek. 

Vyplňte jméno a příjmení, rodné číslo manžela/manželky a dále číselně období, které manželka/manžel pro nárok splňuje. Obvykle se jedná o celý rok (1-12), pokud však manželství vznikne v průběhu roku, lze slevu uplatnit pouze příslušné měsíce, tedy například 10-12. 

Pokud je manželka/manžel držitel průkazu ZTP/P označte křížkem (nárok na slevu je poté dvojnásobný) a v poslední kolonce vyplňte políčko období, za které Vám nárok vznikl. Pokud byl průkaz ZTP/P vystaven v průběhu roku, uveďte pouze měsíce, kdy průkaz vlastnil/a.

Sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) – vyplní pouze ti zaměstnanci, kteří mají děti, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti a zároveň zaměstnanec vynaložil výdaje na umístnění dítěte v předškolním zařízením. 

Do tabulky vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Originál potvrzení Vám vystaví příslušné předškolní zařízení, kde je uvedena částka. Slevu lze uplatnit jen tehdy, kdy vyživované dítě žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Jedno dítě může uplatnit pouze jedna osoba. Maximálně lze uplatnit slevu na jedno dítě do výše minimální mzdy (pro rok 2022 činila 16 200 Kč).  

Podpisová část

Dodatečné uplatnění slev na dani/daňového zvýhodnění - pokud jste u svého zaměstnavatele neuplatňovali slevy na dani a daňové zvýhodnění Prohlášením poplatníka daně z příjmu za rok 2022 v průběhu roku a chcete je dodatečně uplatnit, označte křížkem, že žádáte o dodatečné uplatnění. Pro tyto účely je třeba doložit příslušně vyplněné Prohlášení poplatníka včetně originálů všech dokladů.

Za uvedené období:

 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná - zde se podepište a uveďte datum Vašeho podpisu, které musí být nejpozději 15. 2. (při uplatňování za rok 2022, nejpozději 15. 2. 2023).
 • Ověření plátcem daně - do této části se podepíše zaměstnavatel a dopíše datum podpisu, kdy Žádost ověřil.

Další záznamy

Tato část slouží zejména k dodatečným záznamům a změnám, případně jako nástavba jednotlivých částí v případě, že daná část nemá dostatek prostoru pro vyplnění a uvedení všech informací.

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. Článek zpracovala Ivana Doubková, ve spolupráci s Kateřinou Formánkovou. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autorku článku - Ivanu Doubkovou.

Napište nám