Dopad konsolidačního balíčku na odměňování zaměstnanců

Prezident podepsal zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, tzv. „konsolidační balíček“. Většina změn je navrhována s účinností k 1. lednu 2024. Pojďme se společně podívat na praktické dopady tohoto zákona na odměňování zaměstnanců.

Daň z příjmu fyzických osob – rozšíření progrese

Pro rok 2024 se sníží hranice příjmů pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob, a to ze současného 48násobku průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění na 36násobek průměrné mzdy. Pro rok 2024 bude aplikována 23% sazba daně z příjmů fyzických osob od částky 1 582 812 Kč ročně (131 901 Kč měsíčně).  Rozšíří se tak okruh zaměstnanců a ostatních fyzických osob, jejichž příjmy budou podléhat vyššímu zdanění.

Zrušení některých odčitatelných položek a slev na dani

Ruší se sleva na studenta a sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné). Slevu na vyživovanou manžela/manželku bude nově možné uplatnit jen v případě splnění podmínky péčí o dítě do tří let věku. 

Ruší se i možnost snížit základ daně o příspěvky odborové organizaci a o výdaje na zkoušky a certifikaci ověřující výsledky dalšího vzdělávání (rozšíření vzdělání/kvalifikace).

Změny v osvobození nepeněžních benefitů

Zavádí se limit pro daňové osvobození nepeněžních benefitů jako např. zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, poskytnutí zájezdu či rekreace atd. Nově budou tyto nepeněžní „volnočasové“ benefity osvobozeny pouze do limitu poloviny průměrné mzdy za příslušný rok. V roce 2024 bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně. Hodnota benefitů přesahujících tento limit bude podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému. Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou stejně jako doposud daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale nad nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.  Nový limit se uplatní až na plnění poskytnutá zaměstnavatelem po účinnosti novely.

Akce pořádané zaměstnavateli

Nově bude od daně specificky osvobozen příjem plynoucí z účasti zaměstnance (či rodinného příslušníka) na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, jako např. firemní vánoční večírky, různé teambuildingy, oslavy výročí firmy nebo dětské dny. Tyto akce se budou posuzovat zvlášť, jejich osvobození nebude nijak omezeno a nebudou se započítávat do limitu u zaměstnance pro osvobození nepeněžních plnění (benefitů). 

Příspěvky na stravování

Sjednocují se podmínky osvobození u poskytování stravného zaměstnancům. Současný limit pro osvobození platné pro tzv. stravenkový paušál se nově uplatní a bude obecně platné i pro stravování poskytované nepeněžní formou (stravenky, závodní stravování). Pro účely osvobozeného příjmu na straně zaměstnance bude nutné sledovat limit 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem, při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin za jednu směnu. Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů také ruší osvobození plnění poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Snížení hodnoty nepeněžního příjmu u zaměstnaneckých vozidel

Nepeněžní příjem zaměstnance, který pro soukromé i služební účely používá bezemisní vozidlo, se do mzdy jako nepeněžní příjem započítá částka ve výši 0,25 % ze vstupní ceny vozidla včetně DPH.

Nemocenské pojištění

Znovu se pro zaměstnance zavádí nemocenské pojištění ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Od ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 % místo současných 6,5 %.

Účasti na nemocenském pojištění budou od 01.07.2024 nově podléhat i zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, pokud jejich příjem ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele překročí částku ve výši 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč v roce 2024) nebo pokud jejich příjem ze všech dohod u více zaměstnavatelů překročí částku 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024). 

Změny u dohod o provedení práce

U dohod o provedení práce bude od 1. července 2024 nově navázán limit pro uplatnění srážkové daně na limit pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Ruší se pevně stanovená hranice 10 000 Kč a limit se bude lišit podle toho, zda bude mít zaměstnanec DPP jen u jednoho či u více zaměstnavatelů současně. 
V případě DPP jen u jednoho zaměstnavatele je pro uplatnění srážkové daně a účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stanoven limit ve výši 25 % průměrné mzdy, což by pro rok 2024 mělo odpovídat výši 10 500 Kč. 

Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro uplatnění srážkové daně a pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stanoven na 40 % průměrné mzdy, což by pro rok 2024 mělo odpovídat výši 17 500 Kč. 

Současně se zavádí i oznamovací povinnost zaměstnance činného na základě DPP u více zaměstnavatelů v jednom kalendářním měsíci, a to zejména za účelem sledování limitů rozhodného příjmu pro odvod pojistného (40 % průměrné mzdy). V této souvislosti bude zaveden registr všech dohod o provedení práce a příjmů z nich, který povede Okresní správa sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelům tedy přibude další ohlašovací povinnosti a související administrativa.
 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autorku.

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů