Povinné plošné antigenní testování zaměstnanců

Vláda ČR schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými se zavádí povinné plošné testování zaměstnanců ve firmách. Zahájení testování je rozděleno do několika etap podle velikosti zaměstnavatele, která vychází z Registru ekonomických subjektů. Do limitu počtu zaměstnanců se počítají nejen zaměstnanci v pracovním poměru, ale i zaměstnanci pracující na DPP a DPČ.

Kdy musí zaměstnavatel začít testovat?

Zahájení testování je rozděleno do několik etap podle velikost zaměstnavatele, která vychází z RES. 

Zaměstnavatel s více než 250 zaměstnanci je povinen testovat od 8. 3. 2021. Od 15. 3. 2021 nesmí být na pracovišti žádný zaměstnanec, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Zaměstnavatel s 50 až 249 zaměstnanci zaměstnanci je povinen testovat od 8. 3. 2021. Od 15. 3. 2021 nesmí být na pracovišti žádný zaměstnanec, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Zaměstnavatel s 10 až 49 zaměstnanci je povinen testovat od 19. 3. 2021. Od 26. 3. 2021 nesmí být na pracovišti žádný zaměstnanec, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Zaměstnavatel s 1 až 10 zaměstnanci, neziskové organizace, OSVČ jsou povinni testovat od 28. 3. 2021. Od 6. 4. 2021 nesmí být na pracovišti žádný zaměstnanec, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Jaké jsou výjimky z povinného testování?

Výjimky z povinného testování ve firmách platí pro zaměstnance, kteří

 • pracují výhradně na home office, nedostavují se na pracoviště a jsou zcela bez pracovních kontaktů, např. u klientů;
 • v posledních 90 dnech měli laboratorně potvrzený pozitivní test na koronavirus, prošli izolací a nemají žádné příznaky - nutno doložit lékařskou zprávou;
 • mají certifikát MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19 nebo
 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu.

Jak často musí zaměstnavatel testovat?

Zaměstnavatel má povinnost testovat 1krát týdně. Na pracovišti nesmí být přítomen žádný zaměstnanec, který by v posledních 7 kalendářních dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Koho musí zaměstnavatel testovat?
Do počtu zaměstnanců se počítají nejen zaměstnanci v pracovním poměru, ale i osoby pracující na DPP a DPČ.

Je zaměstnanec povinen podstoupit testování?
Povinnost podstoupit testování na výzvu zaměstnavatele je zaměstnanci jednoznačně stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

Povinnost podrobit se testování se vztahuje i na dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu (kromě pracovněprávního), vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Odmítne-li zaměstnanec podstoupit test, lze se s ním dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, poskytnutí neplaceného volna nebo případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby si test obstarali sami.

Jaké jsou možnosti antigenního testování?

1. Prostřednictvím zdravotnického personálu, hrazené z veřejného zdravotního pojištění přímo zdravotnickým zařízením.

Mimo prostory firmy:

 • Testování probíhá ve státem garantované sítí odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center.
 • V ordinacích dalších (sekundárních) poskytovatelů zdravotnických služeb provádějících testování (praktiční lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři a další poskytovatelé).

Testování ve firmě: 

 • Závodním lékařem, poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
 • Na základě smlouvy s externím poskytovatelem zdravotních služeb.

Samotestování přímo ve firmě s příspěvkem od zdravotní pojišťovny z fondu prevence.

 • Zaměstnavatel či OSVČ nakoupí v rámci běžné distribuční sítě samoodběrové testy schválené Ministerstvem zdravotnictví a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování. Testy lze zakoupit přímo od distributora či např. v lékárně. Nutný je návod k použití v češtině a ověření, zda je test schválen MZ.
 • Fakturu či doklad za zakoupené testy je potřeba uchovat pro případ následné kontroly ze strany zdravotních pojišťoven za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.
 • Příspěvek od zdravotní pojišťovny bude vyplácen na maximálně za 4 testy na jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji.
 • Pro získání příspěvku za provedené samotesty od zdravotní pojišťovny bude potřeba jednou měsíčně prostřednictvím formuláře Přehled o provedených testech vykázat vůči příslušným zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou zaměstnanci registrováni, počty provedených testů testovaných zaměstnanců. 
 • Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč (tj. maximálně 4 testy á 60,- Kč za jeden test) za daný měsíc a jednoho testovaného zaměstnance přímo na bankovní účet zaměstnavatele (OSVČ), který zaměstnavatel uvedl na formulář Přehled o provedených testech
 • První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března. 
 • Zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby si test obstarali sami.

Jak postupovat při samotestování? 

 • Zaměstnavatel seznámí všechny zaměstnance, kteří budou testy používat, s příbalovou informací a návodem k použití testů.
 • Zaměstnavatel vyčlení na pracovišti vhodný prostor k samotestování.
 • Nejméně jednou za 7 kalendářních dnů provádí zaměstnavatel testování všech zaměstnanců na pracovišti, s výjimkou těch, pro které platí výjimka z testování.
 • V případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 zaměstnanec nepoužívá samotest, ale okamžitě postupuje podle návodů pro příznakové osoby.
 • Odmítne-li zaměstnanec podstoupit test, lze se s ním dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, poskytnutí neplaceného volna nebo případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 č. 262/2006 Sb.,  zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.
 • Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnanec včetně jeho čísla pojištěnce (u občanů ČR jde o rodné číslo) je zaznamenána do Přehledu o provedených testech.
 • Negativní výsledek: Zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

Při pozitivním výsledku je zaměstnanec povinen:

 • Oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli.
 • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provdá na pracoviště, bezodkladně jej opustit.
 • Bezodkladně telefonicky kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého praktického lékaře příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice nebo hygienická stanice hlavního města Prahy), v případě, že zaměstnanec nemá svého praktického lékaře.
 • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
 • Lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
 • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
 • Doba mezi pozitivním testem antigenního testu provedeného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Jak nakládat s použitými testy?
Zaměstnavatel postupuje podle metodického sdělené odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob.

 • Je nutné vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou min. 0,2 mm. V případě tenčích pytlů, použijte dva vložením jednoho pytle do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití je nutné pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel vhoďte do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic.
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekci na ruce.

Vykazování testování zaměstnanců v souladu s GDPR

Z vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti  k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19 vyplývá, že zaměstnavatelé při plnění uložené povinnosti provádět testování zaměstnanců na přítomnost nákazy SARS-CoV-2 zpracovávají osobní údaje ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje dle obecného nařízení. 

 •  Při testování zaměstnanců je zaměstnavatelem zpracovávána i zvláštní kategorie osobních údajů, která vypovídá o zdravotním stavu zaměstnance, kterou je zaměstnavatel oprávněn zpracovávat z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení. 
 • Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců může zaměstnavatel využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením. 
 • Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance, údaje o čase provedení testu a výsledku testu.
 • Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance. 
 • Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla stanovena. Lze ale odvodit, že zaměstnavatelé budou mít povinnost vést evidenci provedených testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a do vypořádání finančních nároků, které jim v souvislosti s testováním vzniknout. 

Daňová uznatelnost nákladů na povinné testy na COVID-19
Náklady na povinné testování zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na straně zaměstnanců se nejedná o předmět daně.

Jak požádat o příspěvek od zdravotní pojišťovny?

Pro získání přístupu k podání žádosti použije zaměstnavatel autorizační kód. Do konce března rozešlou zdravotní pojišťovny do datových schránek autorizační kódy. Od 1. 4. 2021 lze žádat pouze v aplikaci na společné webové stránce: https://www.samotesty-covid.cz/ Není možné požádat prostřednictvím podatelny, e-mailu nebo datové schránky. Jak pracovat s aplikací pro vykazování samotestování zaměstnanců je popsáno v uživatelské příručce.

Kdy o příspěvek žádat?

Od 1. dubna 2021 lze žádat za testy realizované od 1. března 2021. Žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc a podáváse nejpozděpoji poslední den následujícího měsíce.

Co je potřeba pro žádost o příspěvek?

 • Pomocí aktivačního kódu se zaměstnavatel zaregistruje na společné webové stránce.
 • Daňový doklad za zakoupené testy.
 • Evidence provedených testů testů (vzorová tabulka). Potřebné údaje:
 • jméno a příjmení testovaného zaměstnance,
 • příslušnost ke zdravotní pojišťovně,
 • číslo pojištěnce, případně datum narození,
 • datum provedení testu,
 • celkový počet provedencýh testů v rámci jednoho měsíce,
 • pozitivní/negativní výsledek každého testy.

Jak vyplnit evidenci provedených testů?

 • Nejprve odešlete daňové doklady za zakoupené testy. Nestačí je uložit, musí být odeslány.
 • Používejte pouze vzorovou tabulku a nijak ji neupravujte.
 • Tabulka může mít pouze 2000 řádku, pokud máte více záměstnanců, nahrajte více výkazů.
 • Zdravotní pojišťovny zadávejte pomocí kódu, nikoli názvu.
 • Výsledek testu vyplňujte následovně: je-li negativní, pak do sloupce "negativní" uveďte "ano" a sloupec "pozitivní" nechte prázdný a naopak.

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?
Na účet zaměstnavatele, ze kterého je hrazeno pojistné a který byl uveden při registraci na webu. Lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti.

Jaké testy lze pro samotestování použít?
Na jiné testy, než uvedené v seznamu, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku, není možné příspěvek proplatit. Věnujte proto seznamu pozornost.

Užitečné odkazy:

Na webu www.samotesty‐covid.cz jsou průběžně aktulizovány a zveřejňovány další informace a a odpovědi na nejčastější dotazy.

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autorku.

Napište nám