Sleva na sociálním pojištění od 1. 2. 2023

Od 1. února 2023 budou zaměstnavatelé moci uplatňovat slevu na sociálním pojištění, a to do výše 5 %. V tento den nabude účinnosti novela zákona o sociálním pojištění, která má motivovat zaměstnavatele začít zaměstnávat vybrané skupiny osob, které z různých důvodů nemohou pracovat na plný úvazek, a tudíž mohou být na trhu práce při ucházení se o příslušnou pozici v nevýhodě. Zaměstnavatel bude uplatňovat měsíční slevu na svoji část pojistného ve výši 5 procent z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří splňují podmínky stanovené zákonem. Sleva se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Tip: Výše odvodu na sociální zabezpečení bude po slevě činit 19,8 %, což pro zaměstnavatele znamená značnou úsporu na osobních nákladech.

Jaké má sleva podmínky, pro koho je určena, jak o slevu požádat a na co si dát pozor?

Hlavním pilířem, na němž je sleva postavena, je zaměstnávání osob ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru. Na dohody konané mimo pracovní poměr, tedy DPP či DPČ, se sleva nevztahuje.

Podmínky slevy:

 • Se zaměstnancem je sjednaná kratší pracovní doba, než je stanovená týdenní pracovní doba, ale nejméně 8 hodin týdně a nejvíce 30 hodin týdně.
  • Má-li zaměstnanec více pracovních poměru, týdenní pracovní doba se sčítá a sleva náleží jen k jednomu pracovnímu poměru.
  • Výjimku tvoří zaměstnanci mladší 21 let (v tomto případě neplatí limitace zkráceného úvazku - jinými slovy, tyto osoby je možné zaměstnávat i na plný úvazek a přesto lze slevu uplatnit).

Nutné je myslet také na to, že sleva se nevztahuje na všechny zkrácené úvazky, které zaměstnavatel zaměstnává. Zákonodárci vymezili 7 okruhů osob zaměstnaných na základě zkráceného úvazku, pro něž je sleva určena:

 • zaměstnanec starší 55 let,
 • zaměstnanec pečující o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
 • zaměstnanec pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
 • zaměstnanec se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
 • zaměstnanec v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti,
 • zaměstnanec je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,
 • zaměstnanec je mladší 21 let (v tomto případě, jak již bylo uvedeno, neplatí podmínka kratšího pracovního úvazku).

V jakých případech sleva nenáleží?

 1. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy; zaměstnanec, na kterého chce zaměstnavatel uplatnit slevu, tedy nesmí mít za kalendářní měsíc vyměřovací základ vyšší než 60 486 Kč.
 2. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy, tj. vyšší než 463,726 Kč za 1 hodinu práce.
 3. Odpracovaná doba v pracovním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin; pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru.
 4. Zaměstnanec uvedený v § 7a v odst. 1 písm. f) je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti.

Povinnosti zaměstnavatele

S uplatňováním slevy se pojí povinnosti, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.

Povinnosti zaměstnavatele jsou:

 • písemně informovat zaměstnance o svém záměru tuto slevu uplatňovat před prvním uplatněním slevy,
 • evidovat o zaměstnancích, na které slevu uplatňuje, tyto údaje:
  • jméno a příjmení,
  • důvod pro uplatnění slevy podle § 7a odst. 1 – viz. výše,
  • rozsah kratší pracovní nebo služební doby u jednotlivých zaměstnanců v tom zaměstnání, na které je sleva uplatněna,
  • rodný list; potvrzení o studiu; potvrzení z ÚP, který vyplácí dávku; potvrzení o invaliditě (jednoduše řečeno doklad, který potvrzuje důvod, na základě kterého je uplatňovaná sleva),
 • oznámit příslušné OSSZ zaměstnance, na které bude slevu uplatňovat nejdříve 1 měsíc přede dnem, kdy se bude sleva uplatňovat, nejpozději ve lhůtě pro podání Přehledu o výši pojistného,
  • oznámení na místně příslušnou OSSZ se provádí podáním tiskopisu: „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“,
 • oznámit příslušné OSSZ ukončení uplatňování slevy, a to do 8 dnů po skončení měsíce, ve kterém zaměstnavatel uplatnil slevu naposledy (při dovršení věku zaměstnance, či jeho dítěte; změna úvazku; ukončení studia apod.) - při ukončení pracovního poměru se neoznamuje ukončení slevy,
  • oznámení na místně příslušnou OSSZ se provádí podáním tiskopisu: „Oznámení o skončení uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance“,
 • pokud by zaměstnanec v příslušném kalendářním měsíci vykonával zaměstnání u více zaměstnavatelů, může tuto slevu uplatnit pouze ten, který svůj záměr uplatňovat slevu na pojistném oznámí jako první,
  • skutečnost, jestli záměr uplatňovat slevu neohlásila jiná firma, bude možné ověřit na ePortálu ČSSZ pod názvem: „Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“.

Povinnosti zaměstnance

Mezi povinnosti na straně zaměstnance patří:

 • poskytnout zaměstnavateli potřebnou součinnost,
 • neprodleně zaměstnavateli také sdělit, zda současně vykonává zaměstnání u jiného zaměstnavatele se sjednanou kratší pracovní nebo služební dobou,
 • zaměstnavateli oznámit všechny změny, které mají vliv na uplatnění slevy, s výjimkou věku zaměstnance a věku dítěte, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, v němž tyto skutečnosti nastaly,
 • povinnost neprodleně na výzvu zaměstnavatele doložit skutečnosti potřebné pro uplatňování slevy na pojistném; zaměstnanec nedokládá ty skutečnosti, které již doložil pro jiné účely (například pro daňové),
 • pokud zaměstnanec sdělil zaměstnavateli nesprávné údaje, zároveň byl písemně zaměstnavatelem informován o záměru uplatňovat slevu a zaměstnavatel v důsledku toho odvedl pojistné ve špatné výši, díky čemuž mu OSSZ vyměřila penále, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli toto penále uhradit.

Tip: V návaznosti na novou legislativu chystá ČSSZ aktualizovaný formulář „Přehledu o výši pojistného“, kde budou explicitně vymezeny osoby, u kterých bude ponižováno pojistné, a to včetně důvodu, na základě kterého je pojistné poníženo.

Na závěr je nutné uvést, že slevu nelze uplatňovat zpětně a veškeré doklady, které zaměstnanec předal v souvislosti s čerpáním slevy zaměstnavateli, musí zaměstnavatel archivovat nejméně 10 let následujících po roce, kterého se týkají.

Vzor Oznámení o uplatnění slevy na pojistném

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. Článek zpracoval Štefan Marton, ve spolupráci s Věrou Čechovou. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autora článku - Štefana Martona.

 

Napište nám