Novinky

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Již několik let se v České republice daňová úprava související s darováním nemění. Dar může poskytnout jak fyzická osoba, nepodnikající či podnikající, tak právnická osoba - například společnost s ručením omezeným, akciová společnost, může ho poskytnout i nezisková organizace. Stejně tak může dar přijmout jak fyzická, tak právnická osoba. Na některé způsoby darování se na straně dárce váží konkrétní daňové úlevy. 

Tento článek se dále věnuje případu, kdy právnická osoba poskytne dar jiné právnické osobě. 

Za jakých podmínek je dárce oprávněn využít.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Velké množství nestátních neziskových organizací řeší v poslední době postupy související s případným příjmem typizovaných poukázek, které vydává občanům Úřad práce, (někdy též nazývaných "žebračenky") a které jsou vydávány na žádost sociálně slabším občanům přímo u místních poboček Úřadu práce.

Prvotně záleží na tom, zda daný typ poukázek organizace chce přijímat. Určitě to není povinné a je jen na rozhodnutí organizace, zda tuto formu platby bude akceptovat. V případě, že se rozhodne poukazy.../více

 V roce 2019 se předpokládá změna sazeb zahraničního i tuzemského stravného. Zvýší se nezabavitelná částka dlužníkům v exekuci i v insolvenci. Dojde ke zvýšení maximální možné podpory v nezaměstnanosti i rekvalifikace, a také vzroste průměrná mzda využívaná pro účely zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Již popáté v řadě vzroste na začátku roku 2019 minimální mzda, a to výrazně o 1 150 korun, na částku 13 350 korun. Vzroste i hodinová sazba, přesněji z 73,20 korun na 79,80 korun.

Od.../více

Obrázek uživatele Martin Bohata

Zaměstnání mladistvých může pro zaměstnavatele představovat mnoho výhod, kterými jsou například relativně nižší náklady, potenciál vzniku dlouhodobé spolupráce či absence špatných návyků z jiných zaměstnání. Taktéž to s sebou přináší i jistá úskalí, na které je třeba si dát pozor.

Zákoník práce charakterizuje mladistvého zaměstnance jako zaměstnance mladšího 18 let (§ 350). Občanský zákoník pak stanovuje spodní věkovou hranici mladistvého zaměstnance v § 34, když zakazuje závislou práci nezletilých mladších než 15 let nebo.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Od 1.1.2018 byl na základě změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, zřízen neveřejný rejstřík, do kterého právnické osoby registrují své tzv. skutečné majitele. Registrace se týká všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku vedeném rejstříkovém soudem, přičemž podnikatelské subjekty mají dle informací rejstříku povinnost zápisu do 1.1.2019, neziskové organizace do 1.1.2021.

Skutečného majitele je povinna i každá nezisková organizace znát, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Investiční fondy zdaňují své příjmy v souladu s §21 odst. 2 zákona č. 586/1996 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) sazbou 5%. Tato sazba daně z příjmů je vázána na splnění definice základního investičního fondu. Pokud je poplatník daně z příjmů základním investičním fondem pouze po část zdaňovacího období, pak tuto sazbu použije pouze na část základu daně připadajícího na příslušné období, kdy byl investičním fondem. 

Definice základního investičního fondu uvedená v §17b ZDP se však od 1.1.2019 zpřísňuje. V souladu s přechodnými.../více

Obrázek uživatele Hana Stříbrná

Stravování zaměstnanců v prvé řadě upravuje § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pro zaměstnavatele (potažmo zaměstnance) z něj vyplývají dva nejdůležitější závěry. Zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování (pracovní cesty mají svůj zvláštní režim) a dále má zaměstnavatel právo (je-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu) poskytnout zaměstnancům stravování či finanční příspěvek na stravování. Zvláštní případ jsou příspěvkové organizace, kde stravování je upraveno speciální vyhláškou..../více

Obrázek uživatele Markéta Třebínová

Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 umožňuje zákon o daních z příjmů zaměstnavateli poskytnout svým zaměstnancům benefit ve formě nepeněžního příspěvku na knihy. U zaměstnavatele je nákup knih nedaňovým nákladem, u zaměstnance se jedná o příjem ze závislé činnosti osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojistného. Výše příspěvku není nijak limitována, stejně tak jako zákon neomezuje tématické zaměření knížek. Příspěvek je přípustný na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti. Benefit se.../více

Obrázek uživatele Marie Skramuvská

1. Pořízené právo stavby se bez ohledu na výši pořizovací ceny zaúčtuje jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek, pokud se nejedná o nákup zboží viz bod. 2 (Vyhláška č. 500 § 47 odst.3)..../více

Při volbě software není rozhodujícím faktorem pouze cena, ale také způsoby ukládání, zabezpečení a zálohy dat.

Cloudové řešení

Správce nebo vývojář daného software pronajímá určitou část výkonu svého serveru uživatelům tohoto software.

VÝHODY:.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz