Novinky

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

U pořizování, používání a zveřejňování fotografií nebo jiného obrazového či zvukového záznamu se uplatňuje jak zákon 101/2000 Sb. resp. GDPR tak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že jsou pořizovány fotografie z akcí a nejsou k nim systematicky přiřazovány další identifikační údaje s výjimkou jména a příjmení, pak nejde o zpracování osobních.../více

Obrázek uživatele Filip Konětopský

V průběhu roku 2017 byl novelizován Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů . Jednou ze změn, kterou tato novela (Zákon č. 170/2017 Sb.) přinesla, je sice na první pohled nevýznamné upřesnění, které ale může mít poměrně významné dopady nejen na výši daňových odpisů, ale i na výpočet odložené daně.

Do § 29 odst. 1) bodu h) byla přidána nová věta se zněním V případě stavebního díla.../více

Obrázek uživatele Jana Minářová

„Otcovská“ neboli „Otcovská poporodní péče“ je nová dávka nemocenského pojištění, kterou upravuje Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., § 38a-d. Jedná se o týden placeného volna určeného otcům čerstvě narozených dětí. Zahájení otcovské je možné nejpozději do 6 týdnů po narození dítěte. Termín si určuje otec. Výplatu dávky není možné přerušit nebo rozdělit.

Podmínkou pro výplatu otcovské je účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanec žádá o.../více

Obrázek uživatele Jan Černý

Problematiku odložené daně neřeší zákon o účetnictví, ale až vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a navazující český účetní standard č. 003 – Odložená daň (dále jen „Standard“). Obdobná ustanovení ve vyhláškách a standardech pro státní ani nestátní neziskové organizace.../více

Obrázek uživatele Lenka Smolíková

Pokud by chtěl zaměstnavatel maximálně využít daňově uznatelný příspěvek na stravování zaměstnanců, je optimální hodnota stravenky pro rok 2018 118,-- Kč.

Stravné na pracovní cestě 5-12 hodin – 93,-- Kč,

70% stravného - 65,--,

55% hodnoty jednoho jídla – 65,--, 100% hodnoty jednoho jídla – 118,-- Kč..../více

Obrázek uživatele Velimír Jankovič

 Setkali jsme se během auditů se zajímavým případem, který se týkal účtování dlouhodobého hmotného majetku. V rámci opravy poškozeného stroje došlo k výměně stávajícího majetku za zcela novou jednotku. Otázkou však je, jak správně postupovat při zaúčtování.

Zde organizace využila postup jako při klasické opravě, tedy nákladové zaúčtování na syntetický účet 511. Tento postup je však chybný, protože nehledě na to, že se jednalo o způsob opravy, organizace pozbyla již zařazený majetek, tedy majetek minimálně částečně opotřebovaný a odepsaný. Naopak získala nový, u.../více

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Jak již bylo řečeno v článku Definice osobních údajů podle GDPR, anonymní údaje nepodléhají Obecnému nařízení neboť neexistuje pouto mezi těmito údaji a subjektem údajů. Občas však dochází k záměně pojmů mezi údaji anonymizovanými a pseudonymizovanými.

.../více

Obrázek uživatele Milan Babický

Často se setkáváme u našich klientů s problémem tvorby opravných položek k zásobám. Oblast opravných položek k majetku řeší ustanovení § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou opravné položky upraveny Českým účetním standardem č. 005.../více

Obrázek uživatele Kamila Neradová

 

Dne 1.7.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů (dále jen zákon), která rozšířila okruh subjektů, který je umožněno odepisovat hmotný majetek. Nově mohou uplatnit při výpočtu základu daně z příjmů odpisy i příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem a to u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření. Dle §30 odst. 10 písm. n) zákona dále platí, že příspěvková organizace pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem a to při zachování způsobu odpisování..../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Pokud jedné příspěvkové organizaci zaniká právní subjektivita, musí se včlenit do druhé, nejčastěji do účetní jednotky zřizovatele, kterým je většinou územní samosprávný celek (dále ÚSC).

Dané by mělo být účetně zobrazeno jako prosté součty jednotlivých řádků aktiv a pasiv z rozvahy, což není problémem u pokladny, běžných bankovních účtů, zásob, pohledávek či závazků a podobných, kde si řádky rozvahy odpovídají.

Obtížnější je.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz