Novinky

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Minimální mzda

Novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí č. 336/2016 Sb. byly určeny nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin pro 8 skupin prací, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Od 14.1.2017 nabude účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 458/2016 Sb. Tato novela kromě několika formálních změn upravuje nové podmínky dozorčí rady u akciových společností.

I nadále trvá, že neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Aktuálně však přináší novela změnu u akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, u nichž.../více

Obrázek uživatele Kamila Neradová

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v §59 odst. 3 stanoví, že pokud není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, je výkon funkce bezplatný. Podobně je možné, aby fyzická osoba vykonávala bezplatně pro společnost další funkce nebo jiné činnosti. V následujícím článku bychom se rádi věnovali dopadům bezplatného výkonu funkce/jiných činností do základu daně z příjmů fyzické osoby vykonávající funkci bezplatně i společnosti, která tuto „službu“ přijala.

Fyzická osoba

Při posuzování dopadu do základu daně z příjmů.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Ve Sbírce zákonů byl dne 10.9.2015 zveřejněn zákon č. 221/2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Novela zákona o účetnictví byla připravena Ministerstvem financí s ohledem na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU a nabyla účinnosti k 1.1.2016. Jednou z podstatných změn v daném zákoně je právě postup při oceňování zásob vlastní výroby, který je dále upraven i novelou Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

V České republice působí jak státní, tak nestátní neziskové organizace. Mezi běžné státní neziskové organizace patří zejména příspěvkové organizace (školy, školky, městská či krajská kulturní, sportovní a jiná zařízení atd.), rozpočtové organizace (územně samosprávné celky kako jsou města, obce, dále pak dobrovolné svazky obcí,...). Mezi nestátní neziskové organizace patří především spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, církevní organizace a náboženské společnosti, odborové svazy, organizace zaměstnavatelů,společenství vlastníků jednotek, politické strany,.../více

Obrázek uživatele Martin Šuma

Dne 1.7.2016 nabývá účinnosti zákon o registru smluv. Jde o zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon“).

Na základě tohoto zákona musí být smlouvy (tedy i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci) na plnění přesahující 50 tis. Kč bez DPH uzavřené mezi podnikateli a subjekty taxativně vyjmenovanými v § 2 zákona (např. ČR, územně samosprávné celky, obce a jejich části, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejné vysoké školy, zdravotní.../více

Obrázek uživatele Martin Šuma

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že nejpozději do 6ti měsíců od posledního dne přecházejícího účetního období musí valná hromada projednat řádnou účetní závěrku obchodní korporace (dále jen „společnost“). Většina společností kromě těch, které mají hospodářský rok odlišný od kalendářního, tak musí valnou hromadu uspořádat nejpozději do 30.6.2016.

Valné hromadě by měla předcházet pozvánka. Ta musí být společníkům doručena nejméně 15 dnů a akcionářům odeslána nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Akciové společnosti musí navíc 30 dnů před.../více

Obrázek uživatele Martin Šuma

Od roku 2016 se o změně stavu zásob vytvořených vlastní činností nově účtuje prostřednictvím účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. A to v souladu s bodem 4.2.2. Zásoby vlastní činnosti Českého účetního standardu pro podnikatele č. 015, který stanoví:

  • Způsob A účtování zásob - v průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu
  • .../více
Obrázek uživatele Martin Šuma

Dne 1. prosince 2016 začíná pro některé podnikající fyzické osoby a osoby s podnikatelskou činností nová povinnost elektronické evidence tržeb, která je stanovená zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Postupně se bude tato povinnost rozšiřovat i na další podnikatele:

  • od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby (NACE – 55, 56),

  • od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod (NACE – 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47),

  • od 1. března 2018 – všechny ostatní činnosti kromě

  • .../více
Obrázek uživatele Martin Šuma

Protože navrhované změny zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, u kterých se předpokládala účinnost 1. 4. 2016, stále nebyly schváleny, tak nadále platí původní znění zákonného opatření. Zatím tedy nedošlo k navrhovanému sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci.

Platná úprava dává v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost. Obvykle daň platí prodávající, přičemž kupující je do doby úhrady daně ručitelem. To platí jen pokud se smluvní strany nedohodnou.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz