Novinky

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

 Definice osobních údajů v GDPR se ve srovnání se směrnicí 95/46/ES nemění, přestože se často hovoří/píše o opaku. Dle čl.4 odst. 1 Obecného nařízení jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované či identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou je.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Při auditech projektů se velice často setkáváme s problémem v případech, kdy smlouva o poskytnutí dotace, případně rozhodnutí o přidělení dotace mimo příjemce grantu určuje i partnery projektu. Prvotně jde o stanovení účelu partnera ve smluvené spolupráci. Prakticky na základě daného určení existují dva různé případy spolupráce.

1. Jde o partnera typu spolupracující organizace, kdy náleží veškeré náklady i související výnosy do účetnictví příjemce dotace, přičemž partner žádnou část grantu.../více

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Obecné nařízení, veřejně známé pod zkratkou GDPR z anglického General Data Protection Regulation, bylo odhlasováno 27.4.2016 a vejde v platnost 25.5.2018.

.../více

Obrázek uživatele Tomáš Doležel

Nadnárodním skupinám podniků a jejich jednotlivým společnostem jsou uloženy nové povinnosti vyplývající z novelizovaného znění zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Jedná se o povinnost podat ohlášení.../více

Obrázek uživatele Kamila Neradová

S účinností od 1.1.2018 dochází k rozšíření nepeněžních plnění, která jsou osvobozena od daně z příjmů fyzických osob dle §6 odst. 9 zákona o daních z příjmů. Osvobozena budou od tohoto data i nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociální fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů o možnost poskytnutí příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

 .../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZOE), byl schválen v roce 2016. Jeho účinnost je od 1.12.2016, nicméně povinnost evidovat tržby byla pro většinu činností odložena. Konkrétně je nutné zahájit evidenci v následujících termínech:

  • od 1.12.2016 pro ubytovací a stravovací služby (NACE 55 a 56)

  • od 1.3.2017 pro velkoobchod a maloobchod (NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47)

  • od 1.3.2018 pro všechny ostatní činnosti kromě těch, které je nutné evidovat až od 1.6.2018

  • .../více
Obrázek uživatele Tomáš Doležel

Na posuzování uplatnění DPH u přijatých plnění hrazených z dotačních či grantových programů se dlouhodobě prosazují dvě skupiny názorů. První skupina zastává výklad, že nárok na odpočet uplatnit nelze, neboť samotné přijetí dotace není předmětem daně (jedná se o finanční plnění) a tudíž nemůže být nárok na odpočet uplatněn z důvodu nenaplnění podmínek obsažených v § 72 Zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „ZDPH“). Zastánci oponentního výkladu naopak tvrdí, že způsob financování není důležitý neboť ZDPH nespojuje s možností uplatnění nároku na odpočet.../více

Obrázek uživatele Jan Černý

Kolegyně Veronika (tehdy) Vinická už v roce 2015 rozebrala podrobně celou problematiku a tedy si dovolím Vás odkázat na její článek.

Nicméně jsem minulý týden čelil na školení, které jsem vedl, dotazu, zda existuje na uplatněný odpočet DPH nějaký časový test. Proto bych rád ještě původní článek doplnil i o tuto informaci.

Je tomu skutečně tak. Podle §78 a následujících Zákona o DPH je nutné uplatněný odpočet upravit, pokud se podmínky pro uplatnění změní a to v průběhu 10 let u staveb, jednotek a pozemků a jejich techického zhodnocení a po dobu 5 let u ostatních položek. .../více

Obrázek uživatele Filip Konětopský

Při auditorských a poradenských zakázkách často narážíme na případ, kdy klienti chybně účtují o přefakturaci služeb. Proto bych chtěl ve svém článku velmi krátce naznačit správné účtování přefakturací.

Typickým příkladem je situace, kdy společnost je nájemcem nemovitosti a část pronajímá podnájemci, přičemž mu přefakturovává část nájemného včetně dalších služeb jako jsou energie, odvoz odpadu a podobné služby bez marže. Společnost standardně účtuje přijatou fakturu do svých nákladů podle druhu. Následně pak část připadající na podnájemce vyfakturuje bez jakékoliv marže a položku.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

 

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440/2016 Sb., byly pro rok 2017 stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy (§ 157 odst. 4 zákoníku práce):

a) u jednostopých vozidel a.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz