Novinky

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Zvláštní kategorie osobních údajů, často také označované jako „citlivé osobní údaje“ mají specifické podmínky pro zákonné zpracování.

Dle Obecného nařízení je souhrnně zakázáno tyto údaje zpracovávat. Výjimku tvoří případy, kdy:

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb., byly pro rok 2018 stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy (§ 157 odst. 4 zákoníku práce):.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Dle §32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze fond odměn použít pouze na úhradu odměn zaměstnancům, případně se z fondu hradí možné překročení stanoveného objemu prostředků na platy. Jiný způsob použití možný není a to bohužel ani převod do jiného fondu nebo přímo zřizovateli. Podle stejného zákona totiž není možný odvod do rozpočtu zřizovatele z žádného jiného fondu než investičního, z čehož vyplývá, že fond odměn prakticky není možné snížit jinak než použitím na platy. Jediný způsob snížení, pokud organizace.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Zaměstnanec za svou práci dostává odměnu. Nicméně často nejde jen o klasickou peněžní odměnu vyplácenou formou měsíční mzdy, ale jde o různé další benefity, které jsou součástí celkové odměny zaměstnance.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen ZDP) některá nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci částečně nebo úplně osvobozuje od daně z příjmů. Taková plnění pak ani nejsou součástí

.../více
Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů je, jak již bylo zmíněno v minulém článku: „Zákonnost zpracování“ vůči ostatním právním důvodům specifický. Uplatní se zejména tam, kde není možné využít jiného právního důvodu, vždy však k legitimním a zákonným účelům.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je definován jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či zjevné potvrzení s jejich zpracováním.

Z definice.../více

Obrázek uživatele Marie Skramuvská

Jednou ze základních podmínek pro použití „Zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu“ je přeprava zboží mezi členskými státy. V případě, že prvním dodavatel je osoba ze stejné členské země EU jako osoba konečného příjemce a zboží nepřekročí hranice do jiného členského státu nelze použít režim třístranného obchodu.

Soudní dvůr EU posuzoval situaci, kdy dodavatel z prvního členského státu prodal zboží odběrateli (prostřední osobě).../více

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Mnoho společností/institucí v dnešní době uchovává množství osobních dat, která třeba ani nejsou zpracovávána. Vzhledem k tomu, že v dnešní společnosti jsou data tím nejcenějším, drží si tyto organizace informace o svých klientech, zaměstnancích nebo partnerech, protože jak se lidově říká „by se to někdy mohlo hodit“.

Toto v souladu s GDPR nebude legitimní a je několik.../více

Obrázek uživatele Kamila Neradová

 V souvislosti se snahou o získání dotace na pořízení dlouhodobého majetku vznikají účetním jednotkám mnohdy nemalé náklady. Kromě nákladů „vnitřních“, jako jsou mzdy odpovědných zaměstnanců, náklady na kopírování, poplatky apod., jde i o odměny externích specializovaných firem, které se na tuto oblast zaměřují a za získání dotace si fakturují vysoké částky. Otázkou je, jak tyto náklady v účetnictví příslušné společnosti/organizace zachytit.

 .../více

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Pojmem „zpracování osobních údajů“ se rozumí jakákoli akce či soubor akcí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny automatizovaně nebo jiným způsobem (člověkem). Zejména se jedná o úkony typu: Shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, nahlédnutí, pozměnění, zpřístupnění, přenos, zkombinování, odstranění či zničení.

Přestože výčet.../více

Obrázek uživatele Kamila Neradová

Definice technického zhodnocení majetku byla dlouhá léta obsažena pouze v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. V současné době je uvedena i v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podrobněji upravena v jednotlivých vyhláškách, které jej provádějí. V následující části bychom rádi shrnuli rozdíly v definici hranice technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z hlediska daně z příjmů a účetnictví a jejich dopady na výši pořizovací/vstupní ceny nehmotného majetku.

 .../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz