Novinky

Obrázek uživatele Martin Bohata

Zaměstnání mladistvých může pro zaměstnavatele představovat mnoho výhod, kterými jsou například relativně nižší náklady, potenciál vzniku dlouhodobé spolupráce či absence špatných návyků z jiných zaměstnání. Taktéž to s sebou přináší i jistá úskalí, na které je třeba si dát pozor.

Zákoník práce charakterizuje mladistvého zaměstnance jako zaměstnance mladšího 18 let (§ 350). Občanský zákoník pak stanovuje spodní věkovou hranici mladistvého zaměstnance v § 34, když zakazuje závislou práci nezletilých mladších než 15 let nebo.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Od 1.1.2018 byl na základě změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, zřízen neveřejný rejstřík, do kterého právnické osoby registrují své tzv. skutečné majitele. Registrace se týká všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku vedeném rejstříkovém soudem, přičemž podnikatelské subjekty mají dle informací rejstříku povinnost zápisu do 1.1.2019, neziskové organizace do 1.1.2021.

Skutečného majitele je povinna i každá nezisková organizace znát, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Investiční fondy zdaňují své příjmy v souladu s §21 odst. 2 zákona č. 586/1996 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) sazbou 5%. Tato sazba daně z příjmů je vázána na splnění definice základního investičního fondu. Pokud je poplatník daně z příjmů základním investičním fondem pouze po část zdaňovacího období, pak tuto sazbu použije pouze na část základu daně připadajícího na příslušné období, kdy byl investičním fondem. 

Definice základního investičního fondu uvedená v §17b ZDP se však od 1.1.2019 zpřísňuje. V souladu s přechodnými.../více

Obrázek uživatele Hana Stříbrná

Stravování zaměstnanců v prvé řadě upravuje § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pro zaměstnavatele (potažmo zaměstnance) z něj vyplývají dva nejdůležitější závěry. Zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování (pracovní cesty mají svůj zvláštní režim) a dále má zaměstnavatel právo (je-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu) poskytnout zaměstnancům stravování či finanční příspěvek na stravování. Zvláštní případ jsou příspěvkové organizace, kde stravování je upraveno speciální vyhláškou..../více

Obrázek uživatele Markéta Třebínová

Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 umožňuje zákon o daních z příjmů zaměstnavateli poskytnout svým zaměstnancům benefit ve formě nepeněžního příspěvku na knihy. U zaměstnavatele je nákup knih nedaňovým nákladem, u zaměstnance se jedná o příjem ze závislé činnosti osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojistného. Výše příspěvku není nijak limitována, stejně tak jako zákon neomezuje tématické zaměření knížek. Příspěvek je přípustný na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti. Benefit se.../více

Obrázek uživatele Marie Skramuvská

1. Pořízené právo stavby se bez ohledu na výši pořizovací ceny zaúčtuje jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek, pokud se nejedná o nákup zboží viz bod. 2 (Vyhláška č. 500 § 47 odst.3).



.../více

Při volbě software není rozhodujícím faktorem pouze cena, ale také způsoby ukládání, zabezpečení a zálohy dat.

Cloudové řešení

Správce nebo vývojář daného software pronajímá určitou část výkonu svého serveru uživatelům tohoto software.

VÝHODY:.../více

Daňové zvýhodnění s dětmi

V roce 2017 se zvýšilo daňové zvýhodnění pouze na druhé a další dítě, od ledna roku 2018 se zvyšuje i daňové zvýhodnění na první dítě. To bude nově činit 1 267 korun měsíčně, tedy o 150 korun více než v roce 2017. Roční sleva na.../více

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

 Přibližně od počátku května 2018 se roztrhla lavina emailových, telefonních a dokonce i listinných požadavků nejrůznějších organizací na aktualizaci SOUHLASU se zpracováním osobních údajů.

 

Toto „obtěžování“ fyzických osob je pouze odrazem nepochopení obecného nařízení.

  1. Ve většině případů, kdy dochází ke zpracování osobních údajů není potřeba souhlas.

    Souhlasu není potřeba je-li možné využít jiného právního titulu,

  2. .../více
Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

PROČ SMĚRNICE?
Obecné nařízení čl. 5 odst. 2 přináší tzv. princip odpovědnosti Správce, dle nějž je Správce osbních údajů odpovědný za dodržení zásad pro zpracování a zároveň má povinnost toto na vyžádání doložit. Nástroji, jejichž prostřednictvím je možné soulad zpracování s legislativou prokázat jsou:

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz